Uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA (PREDUGOVORNE OBAVIJESTI)

Uvodne odredbe


Internetska stranica  https://photostockpervan.com u vlasništvu je i njome upravlja trgovačko društvo Studio Pervan d.o.o. sa sjedištem u Splitu, OIB: 96851526097 , MBS: 060062424 , registriran kod Trgovačkog suda u Splitu, tel/fax: 021/384680, shop@photostockpervan.com (dalje: Studio).

Svi sadržaji na navedenim internetskim stranicama su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017; dalje: ZAP) i odredbama međunarodnih ugovora o zaštiti prava intelektualnog vlasništva, te Studio zadržava sva prava koja nisu izrijekom navedena u ovim Uvjetima. 

Studio ustupanjem licencije putem svoje internet stranice nastupa u svoje ime. Studio zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. U slučaju nedostataka ili skrivenih mana preuzetih sadržaja, možete nas kontaktirati na istaknute adrese.

Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama https://photostockpervan.com su vlasništvo tvrtke Studio Pervan d.o.o. Sav sadržaj koji se nalazi na istim stranicama nije u osobne svrhe, ne smije se bez dopuštenja Studia koristiti niti dalje ustupati trećim stranama. Nije dozvoljeno reproducirati, objavljivati, distribuirati, pokazivati, modificirati, kreirati izvednei rad, prodavati ili sudjelovati u prodaji, ili eksportirati u nijednom slučaju, u cjelini ili u dijelovima, bilo koji dio sadržaja stranica.

Pristup na internetske stranice Studia ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Studia, a koje će se nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Studio zadržava pravo ukidanja internetskih stranica bez prethodne obavijesti.

Sklapanje Ugovora

Uvjeti poslovanja dio su obveze Studia kao davatelja licencije te su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.  41/14, 110/15; u daljnjem tekstu: ZZP), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu (čl.57. – čl.94.), te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 81. ZZP.

Uvjeti poslovanja dopunjuju posebne pogodbe utvrđene ugovorom o licenciji po kojem Studio kao davatelj licencije ustupa stjecatelju licencije (dalje: Stjecatelj) neisključivu, nenovčanu, neprenosivu, prostorno neograničenu i trajnu licenciju za upotrebu, reproduciranje, izmjenu, objavljivanje i prikazivanje sadržaja preuzetih sa internetskih stranica i internetske trgovine Studia (dalje: Sadržaj).

Uvjeti poslovanja imaju svrhu da Stjecatelj prije nego sklopi Ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno ZZP-u i Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15; dalje: ZOO). Molite se obratiti pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između ugovora sklopljenog na prodajnom mjestu u trgovini i ugovora sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Kada Stjecatelj potvrdi i izvrši narudžbu Sadržaja sklopio je ugovor o licenciji sa Studiom i prihvatio ove Uvjete poslovanja, te će Studio o činjenici sklapanja Ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti Stjecatelja da je Ugovor sklopljen. Prihvaćanje ovih Uvjeta predstavlja nužan preduvjet korištenja Sadržaja i čini zakonski sporazum između Vas kao stjecatelja licencije i Studia kao davatelja licencije.

Ukoliko Stjecatelj ne dobije obavijest da je Ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti je li poruka u Junk/Spam folderu i/ili je li mailbox pun.

Uvjeti stjecanja prava iskorištavanja Sadržaja podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije. Studio Pervan d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na službenim internetskim stranicama.

Stjecatelj je svaka pravna ili fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini koja se nalazi na internetskim stranicama Studia. Sukladno članku 43. ZZP-a, Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti Ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. 

Cijena

Cijene proizvoda i usluga istaknute na internetskim stranicama i u internetskoj trgovini izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Studio je uložio sve razumne napore kako bi osigurao da su cijene i informacije navedene na internetskim stranicama točne, ali u slučaju eventualnih pogreški u naznaci cijena Studio će otkazati transakciju odnosno izvršiti povrat novca ako je transakcija već obavljena.

U slučaju plaćanja internet/mobilnim bankarstvom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće izvršiti:

Plaćanje općom uplatnicom, virmanom i Internet/mobilnim bankarstvom, prema ponudi.

Primatelj uplate/Davatelj licencije:
Studio Pervan d.o.o.
Transakcijski račun 
IBAN: HR9023600001102505503
Banka: Zaba
 

Stjecatelj je dužan pratiti upute koje će dobiti e-mailom po izvršenju narudžbe te uplatu izvršiti u roku od tri dana od izvršenja narudžbe, inače se neplaćena narudžba poništava. Treba obratiti pozornost na ukupan iznos koji je potrebno uplatiti. 

Plaćanje PayPal-om, putem kreditnih/debitnih kartica

Kada je odabrano plaćanje putem PayPal-a, za nastavak je potrebno unijeti e-mail adresu te lozinku za PayPal račun. Nakon plaćanja Stjecatelj se vraća na internetske stranice Studia.

Nakon što je uplata evidentirana, Stjecatelj dobiva obavijest o narudžbi/kupnji u elektronskom obliku. Potvrda narudžbe zajedno s ovim Uvjetima poslovanja predstavlja Prethodnu obavijest u smislu članka 81. ZZP-a. Naposljetku i račun će biti poslan na e-mail Stjecatelja u elektronskom obliku.

Isporuka proizvoda

Preuzimaju se putem linka dostavljenog na email adresu po obavljenoj kupnji.

Vašoj upotrebi Sadržaja ili bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva u njoj (uključujući, bez ograničenja, sve datoteke, slike ugrađene u softver ili softver koji ih generira te podaci koji prate softver) nužno prethodi Vaše prihvaćanje Uvjeta poslovanja i sklapanje ugovora o licenciji.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl.79.t.13. ZZP-a, Stjecatelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora s obzirom da je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, a Stjecatelj je upoznat i pristaje da je ugovor sklopljen i ispunjen u trenutku preuzimanja Sadržaja, kao i da s obzirom na to nema pravo raskinuti ugovor  u roku 14 dana.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. ZZP-a možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u neposredno u poslovnim prostorijama i trgovinama Studia:
  • na adresu:  Fra Bone Razmilovića 19/1, 21000 Split
  • na e-mail adresu:  shop@photostockpervan.com

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor ćemo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Mjerodavno pravo i nadležnost

U slučaju eventualnog spora nastojat će se isti riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće ugovara se nadležnost redovno nadležnog suda u mjestu sjedišta Studia kao davatelja licencije, te se ugovara isključiva mjerodavnost hrvatskog prava. 

Podugovaranje

Stjecatelj licencije nije ovlašten dodijeliti niti prenositi trećima prava koja mu je ustupio Studio, bez prethodnog pisanog pristanka Studia.

Salvatorna klauzula

Ako bi bilo koja odredba ovih Uvjeta bila ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva ništava ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta već će na njeno mjesto stupiti valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji ugovaratelja i gospodarskoj svrsi njihovog odnosa.

Objašnjenja FAQ-a i drugih objašnjenja i sadržaja koji se nalaze na internetskim stranicama Studia su samo za podatke Stjecatelja i drugih zainteresiranih osoba te ne predstavljaju dio ugovora o licenciji niti Uvjeta i ne smiju se tumačiti na takav način.

Jezik

Ovi Uvjeti sačinjeni su osim na hrvatskom jezikom i na drugim jezicima, s tim da su sve verzije jednako vrijedne. U slučaju sadržajnog i drugog razmimoilaženja vrijediti će verzija na hrvatskom jeziku.

Završne odredbe

Preuzimanjem sadržaja sa internetskih stranica i iz internetske trgovine Studia svaki Stjecatelj potvrđuje da je upoznat sa sadržajem odredbi ovih Uvjeta, da je iste odredbe u cijelosti razumio i da prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz istih odredbi.