Ugovor o licenciji

Studio Pervan d.o.o. sa sjedištem u Splitu, OIB: 96851526097, MBS: 060062424 , registriran kod Trgovačkog suda u Splitu, tel/fax: 021/384680, shop@photostockpervan.com (dalje: Studio),

kao davatelj licencije, sklapa sljedeći


UGOVOR O LICENCIJI

1. Sporazum

Ova je licenca ugovor između Studio kao davatelja licencije i Vas kao stjecatelja licencije (dalje: Vi) koji preuzimate slike / ilustracije / vektore / video zapise (dalje: Sadržaj) sa službenih internetskih stranica i internetske trgovine Studia:
https://photostockpervan.com

2. Izjava davatelja licencije

Studio izjavljuje da posjeduje sva prava i / ili ima sve potrebne ovlasti za Sadržaj, uključujući i autorska prava. Nepromijenjeni i samostalni Sadržaj čije djelomično iskorištavanje se prenosi na Vas ne krši intelektualno vlasništvo, promidžbu ili pravo privatnosti bilo koje treće osobe. Autorska prava Sadržaja pripadaju Studiu i/ili distributerima Sadržaja koje on ovlasti.

3.Stjecatelj licence – Vi izjavljujete i jamčite sljedeće

a) da imate najmanje 18 godina i da imate pravo steći ovu Licenciju;
b) da Sadržaj nećete koristiti ni na koji način koji ne bi bio dopušten ovom Licencijom;
c) da informacije koje dajete Studiu su točne i istinite, uključujući i bez ograničenja sve podatke o plaćanju i naplati.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Licenciji, bilo koji račun otvoren ili održavan s Vaše strane na web stranicama biti će samo Vama dostupan i samo ćete ga Vi moći koristiti za svrhe i pod uvjetima navedenim u ovoj Licenciji.

4. Odobrenje

U skladu s ovdje navedenim uvjetima, Studio Vam dodjeljuje neisključivu, neprenosivu, prostorno neograničenu i trajnu licenciju za upotrebu, reproduciranje, izmjenu, objavljivanje i prikazivanje preuzetih sadržaja (osim onih koji su ograničeni u točki 9. Ograničenja).

5. Jedan korisnik i jedan korisnički račun

Ovaj Ugovor dopušta samo stvaranje i registraciju jednog i jedinstvenog korisničkog računa. Ne smijete dopustiti ikome drugome da upotrebljava Vaše korisničko ime ili zaporku.

6. Definicije

a) "Licencirano djelo"

stvarni krajnji proizvod ili gotov izvedeni rad koji je reproduciran ili izrađen u Vaše ime ili u ime Vašeg klijenta, uz neovisnu vještinu i trud, a koji sadrži Sadržaje i druge materijale, a koje Sadržaje neće biti moguće odvojiti (u mjeri u kojoj je komercijalno i razumno moguće) iz Licenciranog djela da budu samostalan Sadržaj;

b) "Reprodukcija"

izobličenje, izmjenu, obrezivanje, uređivanje, ugradnju ili manipuliranje bilo kojim dijelom sadržaja radi stvaranja gotovog izvedenog proizvoda (Licencirano djelo), pri čemu se reproducirani Sadržaj neće odvojiti od Licenciranog djela od strane krajnjeg korisnika ili treće strane da bude samostalan sadržaj;

c) "Samostalan sadržaj"

nepromijenjeni i neizmijenjeni Sadržaj u izvornom obliku koji je preuzet od Studia kao davatelja licencije, što uključuje isti Sadržaj u drugoj rezoluciji;

d) "Vitalna uloga"

Sadržaj koji se koristi kao sastavni dio ili kao glavni dio Licenciranog djela i koji znatno povećava vrijednost Vašeg Licenciranog djela.

7. Standardno dopuštene uporabe

7.1. Primjeri dopuštenih upotreba uključuju

upotrebu, izmjenu, reprodukciju i / ili prikaz Sadržaja (u svakom slučaju, bez ikakvih prava preprodaje) u odnosu na sljedeća Licencirana djela, pa se tek primjerično navode sljedeća:

Oglašavanje / marketing / promocije (poslovne i komercijalne svrhe)
  • oglasi koje grafički dizajneri / agencije pripremaju za klijente na časopisima, časopisima, novinama, izvješćima i drugim tiskanim medijima;
  • oglasi, poštanske brošure i druge brošure, leci, plakati, katalozi, pakiranja za promotivne materijale koji isključuju ambalažu za robu (npr. kutija za igračku) i pakiranje kao proizvod (npr. papir za omatanje).
Prezentacije
Upotrijebite Sadržaje za multimedijske prezentacije kao što je Powerpoint, pod uvjetom da se pored datoteke nalazi sljedeća obavijest o autorskim pravima: "[Ime suradnika]* © Studio Pervan d.o.o. Split".
"Samo za uređivanje" sadržaji i urednički kontekst.
Važno! Sadržaj označen "Samo za uređivanje" može se koristiti samo u uredničke svrhe i ne smije se koristiti za komercijalne / oglašavanje / promotivne svrhe.

Sadržaj koji se koristi za uredničke svrhe (poput časopisa, novina, udžbenika, knjiga, elektroničkih knjiga, mrežnih direktorija ili multimedijskih CD-ova) mora sadržavati sljedeću obavijest o autorskim pravima pored datoteke: "[Ime suradnika]* © Studio Pervan d.o.o. Split"

Za izbjegavanje sumnje, svi sadržaji (uključujući Sadržaj koji nije označen kao "Samo za uređivanje") mogu se koristiti i u uredničkom kontekstu, bilo u tradicionalnim ili elektronskim tiskanim materijalima, web-lokacijama, blogovima, televiziji ili online videozapisima, pod uvjetom da se gore navedena obavijest o autorskim pravima prikazuje pored datoteke.

Elementi dizajna i umjetnost:
  • na web stranici i aplikacijama društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter...), videoigrama ili uređajima za pohranu podataka za distribuciju ili upotrebu drugih osoba;
  • kao pozadina ili zaslon u softveru ili mobilnim aplikacijama, pod uvjetom da Sadržaj nema Vitalnu ulogu u Licenciranom djelu;
  • kod videozapisa, filmova, televizijskih emisija, uz datoteku nalazi se istaknuta obavijest o autorskim pravima: "[Ime suradnika]* © Studio Pervan d.o.o. Split".

7.2. Nije dopuštena osobna upotreba Sadržaja

kućno uređenje, zidni tapeti, prozorska stakla, dekor u poslovnom prostoru, restoranu, trgovini...

8. Dodatna prava

Da biste olakšali upotrebu sadržaja za reprodukciju Licenciranih djela, možete također:

a) Rad klijenta:

-upotrebljavati Sadržaj za izradu Licenciranih djela u ime klijenata (npr. oglasi grafičkog dizajera);
b) Nabava
-nabaviti licenciju za Sadržaj u ime klijenta, pod uvjetom da je klijent u potpunosti podložan i vezan uvjetima licencije;
c) Zastupnik: pribaviti licencu u ime vašeg poslodavca, tvrtke, grupe ili podružnice, pod uvjetom da je takva druga stranka u potpunosti podložna i vezana uvjetima licencije;
d) Podugovaranje: prijenos Sadržaja / izvedenih radova podizvođačima ili zaposlenicima privremeno za proizvodnju Licenciranih djela isključivo u vaše ime, pod uvjetom da se takva druga stranka pridržava ograničenja u ovoj Licenciji.

9. Ograničenja

Osim što nije izričito dopušteno u točkama 7. i 8., ne smijete:

 • Podlicencirati, prodati ili prenositi prava iz Licencije.

  • prava iz Licencije osobna su za Vas;
  • ne možete prenositi ikakva prava iz Licencije trećim stranama bez odobrenja Studia.

 • Prodati, dijeliti, licencirati, dodijeliti ili distribuirati Samostalan sadržaj

  • prijenos sadržaja trećim stranama mora uvijek biti u reproduciranom Licenciranom djelu, a nikada kao samostalan sadržaj
  • Vaša je obveza osigurati odgovarajućim tehnološkim mjerama da Samostalan sadržaj ne smije biti izvučen / kopiran iz Licenciranih djela od strane trećih osoba.

 • Povrijediti prava intelektualnog vlasništva:

  • u vezi sa Sadržajem / Licenciranim djelom, ne smijete prekršiti ili zloupotrebljavati prava intelektualnog vlasništva (npr. autorsko pravo, pravo dizajna ili zaštitni znak) bilo koje stranke;
  • ne smijete ukloniti obavijesti o autorskim pravima, vodeni žig, pripisivanja autora, pravne obavijesti, vlasničke oznake ili druge informacije o intelektualnom vlasništvu u bilo kojem sadržaju.

 • Sadržaj "Samo za uređivanje".

Sadržaj označen "Samo za uređivanje" ne smije se upotrebljavati za komercijalne / oglašavačke ili promotivne svrhe.

 • Nezakonita preuzimanja Sadržaja.

Ne smijete preuzeti Sadržaj s web stranice koristeći metode koje nisu navedene na internetskim stranicama Studia unutar ovog Ugovora, Uvjeta poslovanja ili drugih akata Studia.

 • Koristiti Sadržaj u logotipovima / zaštitnim znakovima/ oznakama usluga.

Sadržaj se ne može koristiti za logotipove, zaštitne znakove ili oznake usluga.

 • Nezakonita korištenja Sadržaja.

Sadržaj ne smijete koristiti na bilo koji način koji krši bilo koji zakon, propis ili statut u bilo kojoj nadležnoj jurisdikciji.

 • Koristiti Sadržaj za nemoralne / opscene / ilegalne / klevetničke svrhe

Sadržaj i Licencirana djela sa Sadržajem ne smiju se koristiti na bilo koji način (sam po sebi ili u vezi s drugim sadržajem / u drugom kontekstu) koji je pornografski, uvredljiv (npr. odrazumijeva bilo koju osobu koja pati od mentalnog ili emocionalnog stanja), etnički ili kulturno uvredljiv, opscen ili nepristojan, seksualno eksplicitan, nemoralan, klevetnički, ilegalan; ili na način koji podržava nasilje ili djela terorizma, usluge zabave za odrasle, ili na način koji je diskriminatoran s obzirom na rasu, spol, religiju, vjeru i/ili seksualnu orijentaciju.

 • Reprodavanje Licenciranih djela.

Licencirana djela se ne mogu prodati.

10. Odricanje

Ovime izjavljujete i pristajete da niti Studio niti njegovi povezani članovi niti tko od njegovih direktora, zaposlenika, vlasnika, zastupnika, predstavnika, davatelja licence i (sub)licenciranih osoba (osim Vas) neće biti odgovoran za bilo kakvu opću, kaznenu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu ili izmaklu dobit ili bilo kakvu drugu štetu, troškove ili gubitke koji proizlaze iz bilo kakve uporabe ili neodržavanja Sadržaja, čak i ako su takve stranke bile obaviještene ili savjetovane o mogućnosti takve štete.

11. Jezik, mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Ovaj Ugovor sačinjen je osim na hrvatskom jezikom i na drugim jezicima, s tim da su sve verzije jednako vrijedne. U slučaju sadržajnog i drugog razmimoilaženja vrijediti će verzija na hrvatskom jeziku.
U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u mjestu sjedišta Studia kao davatelja licencije, te se ugovara isključiva mjerodavnost hrvatskog prava.

Ukoliko Studio bude primoran svoja prava ostvarivati sudskim putem, stjecatelj kao dužnik pristaje da mu u slučaju uspjeha nadoknadi sve troškove zastupanja i sve sudske troškove.

12. Prijenos

Nijedna strana nije ovlaštena prenijeti svoja prava ili interese u skladu s ovim Sporazumom bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne pisanne suglasnosti druge strane u svakom pojedinom slučaju. Iznimka je tek ukoliko se radi o subjektu koji je ili (i) povezana osoba stranke, (ii) preživjeli subjekt spajanja, konsolidacije, plana ili reorganizacije u kojem sudjeluje , ili (iii) stjecatelju cjelokupne ili gotovo cjelokupne imovine stranke, pod uvjetom da u pisanom obliku preuzme sva prava i obveze te stranke na temelju ovog Ugovora.

13. Nepostojanje prava trećih osoba

Svaka osoba koja nije stranka ovog Ugovora (bez obzira na to je li takva osoba imenovana, označena ili drugačije identificirana ili će biti dio grupe tako nazvanih, navedenih ili identificiranih osoba u ovom Ugovoru) neće imati bilo kakvo pravo pozvati se na ovaj Ugovor ili neku njegovu odredbu.

14. Salvatorna klauzula

Ako bi bilo koja odredba ovog Ugovora bila ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva ništava ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora, već će na njeno mjesto stupiti valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji ugovaratelja i gospodarskoj svrsi njihovog odnosa.
Neuspjeh bilo koje od stranaka da provede bilo koju odredbu ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od buduće provedbe te ili bilo koje druge odredbe.
Objašnjenja FAQ-a i drugih objašnjenja i sadržaja koji se nalaze na internetskim stranicama Studia su samo za Vašu informaciju i nisu dio ugovora o licenciji niti Uvjeta i ne smiju se tumačiti na takav način.

15. Elektronički ugovor

Sklapanje i sadržaj svog Ugovor o Licenciji potvrđujete elektroničkim putem preuzimanjem Sadržaja s internetskih stranica i/ili internetske trgovine Studia.

16. Završne odredbe

Preuzimanjem sadržaja sa internetskih stranica i iz internetske trgovine Studia svaki Stjecatelj potvrđuje da je upoznat sa sadržajem odredbi ovih Uvjeta, da je iste odredbi u cijelosti razumio i da prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz istih odredbi.

* [ime suradnika] se odnosi na kupca koji može biti fizička ili pravna osoba